Tom 5, Nr 3 (2019)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2019-06-19
Wyświetlenia strony 503
Wyświetlenia/pobrania artykułu 53

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zależność między wczesnymi stadiami retinopatii cukrzycowej a wczesnymi stadiami cukrzycowej choroby nerek u chorych na cukrzycę typu 2 w Egipcie

Nagwa Amr Lachine1, Pacint Elsayed Moez2, Kamel Hemida Rohoma1, Eiman Mahmoud Abd El Latif3, Heba Sadek Kassab1
Diabetologia Praktyczna 2019;5(3):163-170.

Streszczenie

Wstęp. Cukrzyca jest chorobą uważaną za pandemię. Najczęstszą postać stanowi cukrzyca typu 2 (T2DM). Retinopatia cukrzycowa (DR) i cukrzycowa choroba nerek (DKD) to przewlekłe powikłania cukrzycy, prowadzące do niepełnosprawności. Dotychczas nie ustalono dokładnie, jakie relacje występują między tymi powikłaniami w T2DM. Egipt jest jednym z dziesięciu państw o największej częstości występowania cukrzycy, co sprawia, że choroba ta i jej powikłania stanowią poważny problem zdrowotny. To skłoniło autorów do przeprowadzenia niniejszego badania. 

Metody. Do badania włączono 79 chorych na T2DM, których podzielono na dwie grupy w zależności od obecności retinopatii. Obie grupy podzielono dodatkowo w zależności od wartości współczynnika albumina/ /kreatynina (UACR) na podgrupę z normoalbuminurią i podgrupę z albuminurią. W grupie z retinopatią wydzielono dodatkowo w odniesieniu do ciężkości retinopatii trzy podgrupy: z łagodną, umiarkowaną i ciężką nieproliferacyjną DR (NPDR). Wykonano analizy statystyczne i oceniono zależności między ciężkością retinopatii a UACR. 

Wyniki. U chorych z retinopatią czas trwania cukrzycy był istotnie dłuższy, a wskaźnik UACR istotnie wyższy niż w grupie bez retinopatii. Także w podgrupach z normoalbuminurią i albuminurią u osób z retinopatią stwierdzono wyższe wartości tych parametrów. Po podzieleniu grupy chorych z retinopatią ze względu na jej ciężkość stwierdzono, że w podgrupie z ciężką NPDR wskaźnik UACR był istotnie wyższy. Stwierdzono istotną dodatnią korelację między ciężkością DR a UACR. 

Wnioski. W przedstawionym badaniu wykazano istotną dodatnią korelację między wczesnymi stadiami DR i UACR u chorych na T2DM w Egipcie. Nie u wszystkich chorych z DR występowała DKD, zwłaszcza we wczesnych stadiach. Z kolei nie wszystkie przypadki DKD były związane z obecnością DR w przebiegu T2DM.   

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?