Tom 4, Nr 2 (2018)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2018-04-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 755
Wyświetlenia/pobrania artykułu 739

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ocena stężenia neopteryny w surowicy jako wskaźnika zapalenia i czynnika ryzyka kardiometabolicznego u chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2 powikłaną zespołem stopy cukrzycowej — badanie porównawcze

Marwan S. Al-Nimer, Zhian M.I. Dezayee
Diabetologia Praktyczna 2018;4(2):95-101.

Streszczenie

  Wstęp. Neopteryna jest produktem ubocznym reakcji koenzymu przekaźnika nerwowego syntetyzowanym i wydzielanym przez makrofagi i limfocyty T. Jest ona użytecznym wskaźnikiem zapalnym zaawansowania cukrzycy, ponieważ jej stężenia zwiększają się w wraz z progresją choroby od stanu przedcukrzycowego do jawnej cukrzycy typu 2 (T2D). Badanie przeprowadzo­no w celu porównania stężeń neopteryny w surowicy u chorych z zespołem stopy cukrzycowej (DFS) będącym powikłaniem cukrzycy typu 1 lub typu 2. Dodatkowo za­mierzano ocenić zależność między stężeniami neopteryny w surowicy a czynnikami ryzyka kardiometabolicznego. Materiał i metody. Badanie o charakterze obserwacyj­nym przeprowadzono w ośrodku diabetologicznym w mieście Erbil w Iraku od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Do badania włączono 30 zdrowych osób oraz 140 chorych na cukrzycę z DFS — 70 z cukrzycą typu 1 (T1D) i 70 z T2D. Do głównych parametrów ocenianych w badaniu należały: pomiary antropometryczne, ciśnienie tętnicze, glikemia na czczo, hemoglobina glikowana, profil lipidowy, stężenie neopteryny i stężenie białka C-reaktywnego oznaczanego metodą wysokoczułą (hs-CRP). Wyniki. Stężenie neopteryny w surowicy było istotnie wyższe (p < 0,001) u chorych na T2D niż u chorych na T1D (18,6 ± 2,1 nmol/l vs. 12,6 ± 1,3 nmol/l). Zmiany wartości stężeń neopteryny w surowicy wiązały się z występowaniem czynników ryzyka kardiometabolicz­nego. U chorych na T1D zaobserwowano istotną dodat­nią korelację między stężeniem neopteryny w surowicy a ciśnieniem rozkurczowym, natomiast u chorych na T2D wykazano istotną dodatnią korelację między stę­żeniem neopteryny a stężeniem triglicerydów na czczo. Zarówno u chorych na T1D, jak i u osób z T2D stężenie neopteryny w surowicy wiązało się z hs-CRP. Wnioski. U grupie chorych z DFS stężenie neopteryny w surowicy było istotnie wyższe u osób z T2D niż u pacjentów z T1D. Nie stwierdzono zależności między stężeniem neopteryny a stopniem ciężkości DFS, wykazano natomiast związek z czynnikami kardiome­tabolicznymi.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF