Tom 3, Nr 6 (2017)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2018-01-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 546
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1000

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Jakość opieki nad chorymi na cukrzycę typu 2 w ośrodku medycznym w Trypolisie: retrospektywne badanie obejmujące 628 chorych

Hawa Juma El-Shareif
Diabetologia Praktyczna 2017;3(6):232-239.

Streszczenie

Wstęp. Cukrzyca (DM)jest poważnym problemem zdrowia publicznego. Dane naukowe pokazują, że in­tensywna kontrola hiperglikemii i współwystępujących czynników ryzyka zmniejsza ryzyko powikłań mikro-i makronaczyniowych. Badanie przeprowadzono w celu ustalenia odsetka chorych, u których osiągnięto docelowe wartości parametrów wyrównania metabo­licznego zalecane w wytycznych American Diabetes Association (ADA).

Materiał i metody. Badanie o charakterze retrospek­tywnym przeprowadzono w ambulatoryjnej poradni diabetologicznej w ośrodku medycznym w Trypolisie. Do badania włączono 628 chorych na cukrzycę, którzy odbyli przynajmniej dwie wizyty w poradni w ciągu 24 miesięcy przed sierpniem 2010 roku. Oceniano częstość wykonywania pomiarów HbA1c, ciśnienia tętniczego i stężeń lipidów oraz stopień wyrównania choroby na podstawie wartości tych parametrów. Dane gromadzono w specjalnie do tego celu przygotowanym kwestionariuszu, a następnie analizowano za pomocą oprogramowania SPSS.

Wyniki. Ocenie poddano 628 chorych. Średnia wieku wynosiła 49,6 ± 11,8 roku, średni czas trwania cukrzy­cy wynosił 6,5 ± 5,0 lat, a średnie stężenie HbA1c — 8,2 ± 2,4%. U 75,1% chorych skurczowe ciśnienie tęt­nicze było niższe niż 140 mm Hg, a u 75,7% zmierzone wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego wynosiły < 90 mm Hg. Tylko u 30,8% osiągnięto stężenie chole-sterol frakcji LDL wynoszące < 100 mg/dl, a u 49,0% stężenie triglicerydów było niższe niż 150 mg/dl. Odse­tek chorych, u których corocznie wykonywano badanie stóp, dna oka i wydzielania albumin z moczem, był niski.

Wnioski. W badaniu wykazano, że tylko u niewiel­kiego odsetka chorych na cukrzycę typu 2 leczonych w ośrodku medycznym w Trypolisie osiągnięto zalecane cele terapeutyczne opieki diabetologicznej.