Tom 3, Nr 3 (2017)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2017-09-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 584
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2969

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Porównanie wyrównania nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze oraz chorych na nadciśnienie tętnicze bez cukrzycy w zależności od stopnia zaawansowania przewlekłej choroby nerek

Anna Markowicz, Władysław Grzeszczak
Diabetologia Praktyczna 2017;3(3):90-98.

Streszczenie

 Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze to plagi początku XXI wieku. Oba schorzenia prowadzą do istotnego pogor­szenia jakości życia i skrócenia czasu przeżycia chorych. Celem niniejszej pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytania: jak przedstawia się całodobowe, dzienne i noc­ne, ciśnienie skurczowe oraz rozkurczowe u chorych na nadciśnienie oraz u chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze w zależności od stadium przewlekłej choroby nerek oraz czy występują istotne różnice dotyczące wy­równania dziennego i nocnego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego pomiędzy chorymi na nadciśnienie a chorymi na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze. W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania do ba­dania włączono kolejnych 300 chorych przyjętych do Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu z powodu niewyrównanego nadciśnienia tęt­niczego. W pierwszej kolejności wszystkich badanych podzielono na dwie grupy: grupę chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze oraz grupę chorych na nadciś­nienie tętnicze, ale bez cukrzycy, a następnie na pięć podgrup w zależności od stadium przewlekłej choroby nerek. Wykazano, że chorzy na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze w znamiennie mniejszym stopniu uzyskują dobre wyrównanie ciśnienia tętniczego (całodobowego, w czasie dnia i w nocy) w stosunku do chorych na nad­ciśnienie tętnicze bez cukrzycy oraz że wraz ze wzrostem stopnia niewydolności nerek wzrasta liczba chorych na cukrzycę i nadciśnienie oraz chorych na nadciśnienie tętnicze bez cukrzycy nieuzyskujących dobrego wyrów­nania ciśnienia tętniczego krwi, co dotyczy szczególnie chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze.