English Polski

"Neurologia Dziecięca" jest pismem medycznym, które publikuje prace z zakresu neurologii dzieci i młodzieży oraz nauk podstawowych neurologii wieku rozwojowego. Drukowane są także prace z zakresu neurochirurgii, psychiatrii oraz rehabilitacji ruchowej i psychologiczno-pedagogicznej. Dopuszczalne są również prace z innych dziedzin medycyny, o ile podejmują problematykę ważną z punktu widzenia neurologii wieku rozwojowego.
Pismo przyjmuje do druku prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz krótkie doniesienia kliniczne w języku angielskim (preferowany) i polskim. Odrębne działy stanowią listy do Redakcji, streszczenia prac obcych, bibliografia polskiego piśmiennictwa w zakresie neurologii dziecięcej, recenzje, informacje o działalności Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych oraz jego oddziałów regionalnych, jak również sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych.
Listy do Redakcji powinny korespondować merytorycznie z wcześniej publikowanymi materiałami.
Child Neurology — Neurologia Dziecięca