Vol 13, No 3 (2006) - Folia Cardiologica

Date published: 2006-03-17

Table of Contents

open access

Original articles

Wpływ wyjściowego przepływu w tętnicy odpowiedzialnej za zawał u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową na rokowanie wewnątrzszpitalne i jednoroczne

Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Damian Pres, Gabriela Stasik, Tadeusz Zębik, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Michał Hawranek, Andrzej Lekston i Lech Poloński

Folia Cardiol 2006;13(3):178-183.

Lokalizacja elektrody defibrylującej wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w drodze odpływu prawej komory

Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak i Dariusz Michałkiewicz

Folia Cardiol 2006;13(3):184-188.

Rozwój fizyczny dzieci z całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym bez stałej stymulacji serca i po jej zastosowaniu

Katarzyna Bieganowska, Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Elżbieta Szymaniak, Monika Brzezinska-Paszke, Agnieszka Kaszuba i Jadwiga Daszkowska-York

Folia Cardiol 2006;13(3):195-200.

Czy próba wysiłkowa jest przydatna u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym?

Barbara Wójcicka-Urbańska, Bożena Werner

Folia Cardiol 2006;13(3):201-207.

Wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność fizyczną i jakość życia chorych z upośledzoną czynnością lewej komory

Dominika Zielińska, Andrzej Rynkiewicz, Jolanta Zajt-Kwiatkowska, Jerzy Bellwon i Stanisław Bakuła

Folia Cardiol 2006;13(3):208-217.

Morfologia zatoki wieńcowej - badania z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej

Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Andrzej Bissinger, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Marciniak i Jerzy Adamus

Folia Cardiol 2006;13(3):218-222.

Porównanie okołozabiegowych stężeń wybranych białek ostrej fazy u chorych na cukrzycę typu 2 i u osób bez cukrzycy poddanych elektywnej implantacji stentu do tętnicy wieńcowej

Marek Koziński, Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Anna Krzewina-Kowalska, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Wacław Kochman, Maciej Chojnicki, Grzegorz Bojarski i Anna Król

Folia Cardiol 2006;13(3):223-233.

Analiza czynników klinicznych wpływających na średnicę tętnic obwodowych u pacjentów poddawanych koronarografii

Cezary Sosnowski, Tomasz Pasierski, Ewa Janeczko-Sosnowska, Anna Szulczyk, Rafał Dąbrowski, Jacek A. Woźniak i Witold Rużyłło

Folia Cardiol 2006;13(3):234-243.

Częstość występowania restenozy tętnicy nerkowej po zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki nerkowej z brachyterapią i bez niej, oceniana za pomocą badania izotopowego

Andrzej Lekston, Piotr Jarski, Krzysztof Wilczek, Mariusz Gąsior, Andrzej Więcek, Franciszek Kokot, Tadeusz Zębik, Marek Gierlotka, Marek Fijałkowski, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Wacław Kuczmik, Zbigniew Kalarus i Lech Poloński

Folia Cardiol 2006;13(3):250-257.
Review articles

Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca

Anna Kochańska, Ewa Lewicka-Nowak i Beata Zarzycka

Review Article

Folia Cardiol 2006;13(3):171-177.
Prace kazuistyczne

Zespół Brugadów

Artur Krzemiński i Władysław Pluta

Folia Cardiol 2006;13(3):258-261.

Uporczywy nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy u pacjenta z lewostronnym szlakiem dodatkowym jako przyczyna odwracalnej kardiomiopatii tachyarytmicznej

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek i Barbara Małecka

Folia Cardiol 2006;13(3):262-265.
Komentarz redakcyjny

Journal Impact Factor - co i dlaczego?

Wojciech Zareba

Folia Cardiol 2006;13(3):169-170.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl