Vol 27, No 4 (2020)
Images in cardiovascular medicine — Clinical cardiology
Published online: 2020-09-10

open access

Page views 896
Article views/downloads 1146
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Emery-Dreifuss muscular dystrophy as a possible cause of coronary embolism

Atsushi Tada1, Takao Konishi1, Takuma Sato1, Tomoya Sato1, Takuya Koizumi1, Sakae Takenaka1, Yoshifumi Mizuguchi1, Takahide Kadosaka1, Ko Motoi1, Yuta Kobayashi1, Hirokazu Komoriyama1, Yoshiya Kato1, Kazunori Omote1, Shingo Tsujinaga1, Rui Kamada1, Kiwamu Kamiya1, Hiroyuki Iwano1, Toshiyuki Nagai1, Nanase Okazaki2, Yoshihiro Matsuno2, Toshihisa Anzai1
Pubmed: 32929712
Cardiol J 2020;27(4):443-444.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file