Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Arytmia komorowa w różnych typach przerostu i geometrii lewej komory serca w nadciśnieniu tętniczym

Joanna Jaroch, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kowalska, Andrzej Wojszwiłło, Alicja Kostecka-Pokryszko, Karol Początek
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):222-231.
Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Wstęp: Dotychczas nie ustalono jednoznacznie, który typ przerostu i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym wiąże się z najczęstszym występowaniem arytmii komorowej (VA).
Cel pracy: Ocena częstości występowania i stopnia zaawansowania VA w różnych typach przerostu i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym. Badano również zachowanie się wskaźników funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory w zależności od stopnia zaawansowania VA u chorych z nadciśnieniem.
Materiał i metody: Badaniami objęto 78 chorych w wieku 50,9 ± 11 lat, w tym 42 mężczyzn i 36 kobiet, z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym samoistnym, bez objawów choroby wieńcowej. U każdej osoby wykonano badanie echokardiograficzne w prezentacjach M i 2D, 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi (ABPM) i 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera. Na podstawie wskaźnika masy lewej komory (LVMI) i względnej grubości ściany (RWT) wyróżniono 4 typy przerostu i geometrii lewej komory: prawidłową geometrię (N, n = 12), remodeling koncentryczny (RK, n = 16), przerost koncentryczny (PK, n = 37) i przerost ekscentryczny (PE, n = 13). Na podstawie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera podzielono chorych na 2 grupy: z VA prostą (klasa > = 3 wg Lowna, n = 66) i z VA złożoną (klasa < = 3 wg Lowna, n = 12).
Wyniki: Złożona VA występowała częściej u chorych z PE (25%) i PK (23%) niż u pacjentów z RK (13%). Nie zanotowano form złożonej VA w typie N. Wartości średnie LVM i LVMI były istotnie wyższe u chorych ze złożoną VA. Nie zanotowano istotnych różnic w wartościach średnich wskaźników funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory pomiędzy grupami w zależności od stopnia zaawansowania VA według Lowna (< 3 vs > = 3). W analizie wieloczynnikowej badano niezależny wpływ: wieku, wskaźników przerostu, wskaźników funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory i wartości ciśnienia z ABPM (dippers i non-dippers) na występowanie złożonych form VA w nadciśnieniu tętniczym. Wykazano, że niezależnymi czynnikami determinującymi występowanie złożonej VA były: wiek i LVMI. Dla osób powyżej 55 rż. wskaźnik względnego ryzyka (RR) wystąpienia złożonej VA wynosił 2,9 (p < 0,5), a dla LVMI > 125 g/m2 - 4,0 (p < 0,01).
Wnioski: 1. Złożoną arytmię komorową (klasy > = 3 wg Lowna) zanotowano częściej u osób z przerostem koncentrycznym i ekscentrycznym niż u osób z remodelingiem koncentrycznym i prawidłową geometrią lewej komory. 2. Spośród analizowanych danych klinicznych, wskaźników echokardiograficznych oraz wartości ciśnienia pochodzących z ABPM, jedynie wiek i wskaźnik masy lewej komory stanowiły niezależne czynniki determinujące występowanie złożonej VA w wypadku nadciśnienia tętniczego.

Abstract


Wstęp: Dotychczas nie ustalono jednoznacznie, który typ przerostu i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym wiąże się z najczęstszym występowaniem arytmii komorowej (VA).
Cel pracy: Ocena częstości występowania i stopnia zaawansowania VA w różnych typach przerostu i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym. Badano również zachowanie się wskaźników funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory w zależności od stopnia zaawansowania VA u chorych z nadciśnieniem.
Materiał i metody: Badaniami objęto 78 chorych w wieku 50,9 ± 11 lat, w tym 42 mężczyzn i 36 kobiet, z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym samoistnym, bez objawów choroby wieńcowej. U każdej osoby wykonano badanie echokardiograficzne w prezentacjach M i 2D, 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi (ABPM) i 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera. Na podstawie wskaźnika masy lewej komory (LVMI) i względnej grubości ściany (RWT) wyróżniono 4 typy przerostu i geometrii lewej komory: prawidłową geometrię (N, n = 12), remodeling koncentryczny (RK, n = 16), przerost koncentryczny (PK, n = 37) i przerost ekscentryczny (PE, n = 13). Na podstawie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera podzielono chorych na 2 grupy: z VA prostą (klasa > = 3 wg Lowna, n = 66) i z VA złożoną (klasa < = 3 wg Lowna, n = 12).
Wyniki: Złożona VA występowała częściej u chorych z PE (25%) i PK (23%) niż u pacjentów z RK (13%). Nie zanotowano form złożonej VA w typie N. Wartości średnie LVM i LVMI były istotnie wyższe u chorych ze złożoną VA. Nie zanotowano istotnych różnic w wartościach średnich wskaźników funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory pomiędzy grupami w zależności od stopnia zaawansowania VA według Lowna (< 3 vs > = 3). W analizie wieloczynnikowej badano niezależny wpływ: wieku, wskaźników przerostu, wskaźników funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory i wartości ciśnienia z ABPM (dippers i non-dippers) na występowanie złożonych form VA w nadciśnieniu tętniczym. Wykazano, że niezależnymi czynnikami determinującymi występowanie złożonej VA były: wiek i LVMI. Dla osób powyżej 55 rż. wskaźnik względnego ryzyka (RR) wystąpienia złożonej VA wynosił 2,9 (p < 0,5), a dla LVMI > 125 g/m2 - 4,0 (p < 0,01).
Wnioski: 1. Złożoną arytmię komorową (klasy > = 3 wg Lowna) zanotowano częściej u osób z przerostem koncentrycznym i ekscentrycznym niż u osób z remodelingiem koncentrycznym i prawidłową geometrią lewej komory. 2. Spośród analizowanych danych klinicznych, wskaźników echokardiograficznych oraz wartości ciśnienia pochodzących z ABPM, jedynie wiek i wskaźnik masy lewej komory stanowiły niezależne czynniki determinujące występowanie złożonej VA w wypadku nadciśnienia tętniczego.
Get Citation

Keywords

arytmia komorowa; przerost lewej komory serca; nadciśnienie tętnicze

About this article
Title

Arytmia komorowa w różnych typach przerostu i geometrii lewej komory serca w nadciśnieniu tętniczym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

222-231

Published online

2000-03-07

Page views

699

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):222-231.

Keywords

arytmia komorowa
przerost lewej komory serca
nadciśnienie tętnicze

Authors

Joanna Jaroch
Krystyna Łoboz-Grudzień
Alicja Kowalska
Andrzej Wojszwiłło
Alicja Kostecka-Pokryszko
Karol Początek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl