Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2003-11-06

open access

Page views 540
Article views/downloads 993
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Shock on burst — skuteczna, nieinwazyjna metoda indukcji migotania komór u chorych z kardiowerterem-defibrylatorem serca

Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk i Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2003;10(6):823-827.

Abstract

Współczesne kardiowertery-defibrylatory serca (ICD) wyposażone są w programy elektrofizjologiczne (stymulacja burst, protokół shock on T) umożliwiające wyzwalanie arytmii bez konieczności wprowadzania do serca dodatkowych elektrod. Programy te zazwyczaj wykorzystuje się podczas pooperacyjnej kontroli chorych z ICD przeprowadzanej w celu oceny detekcji i skuteczności przerywania migotania komór (VF). U niektórych pacjentów nawet kilkakrotne powtarzanie prób z wykorzystaniem obu tych metod nie doprowadza jednak do wyzwolenia VF, co stanowi istotny problem kliniczny.
Nieliczne dane z piśmiennictwa wskazują na możliwość nieinwazyjnego wyzwalania VF poprzez stymulację serca wiązką impulsów typu burst przy użyciu ICD z jednoczesnym wyzwoleniem niezsynchronizowanego impulsu z defibrylatora zewnętrznego.
Celem pracy było przedstawienie przypadków 2 z 6 chorych, u których z powodzeniem zastosowano tę metodę. Metoda określona przez autorów jako shock on burst okazała się skutecznym sposobem indukcji migotania komór u pacjentów z ICD. Umożliwia ona wyzwolenie arytmii w przypadku nieskuteczności typowo stosowanych metod, dzięki czemu można uniknąć wprowadzania dodatkowych elektrod wewnątrzsercowych podczas testu ICD. (Folia Cardiol. 2003; 10: 823–827)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file