Wytyczne dla autorów

Informacje ogólne

Czasopismo „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY” jest czasopismem recenzowanym, dotyczącym wszystkich aspektów onkologii, w którym publikowane są prace oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków, rekomendacje, opisy techniki operacyjnej i napromieniania, będące tłumaczeniem prac opublikowanych w dwumiesięczniku NOWOTWORY Journal of Oncology, a także materiały historyczne, dyskusyjne, varia, listy do redakcji, komentarze, sprawozdania, recenzje i komunikaty.

Forma publikacji

Wersją podstawową pisma jest wersja anglojęzyczna: „NOWOTWORY Journal of Oncology”. Wszelkie cytowania prac publikowanych w naszym piśmie muszą odnosić się do tej wersji.

Zasady edycji

1. Przed publikacją. Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma, z wyłączeniem streszczeń nie przekraczających 400 słów. Autorzy są zobowiązani do wskazania poprzednio publikowanych materiałów ilustracyjnych oraz tabel oraz do dostarczenia Redakcji i Wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów na ich ponowną publikację. Redakcja oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autorów. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.

2. Autorstwo. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (np.: autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji itp.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także ten sam element może być wskazany przez kilku autorów. Inne czynności, jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych, powinny być wymienione w „Podziękowaniach”.

Stosowanie „ghostwriting” (nieujawnienie swego istotnego udziału) lub „guest-authorship” (nieuzasadnione podanie autorstwa) jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji. Osoba wskazana jako autor korespondujący jest zobowiązana do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na zgłoszenie kolejnych, poprawionych wersji artykułów oraz wszelkich zmian na liście autorów. W przypadku braku zgody wszystkich współautorów artykuł zostanie odrzucony.

W celu zwolnienia z odpowiedzialności wobec osób trzecich autor wskazany jako osoba do korespondencji zobowiązany jest dostarczyć do Redakcji oryginał „Oświadczenia autorów” (dostępne na https://journals.viamedica.pl/biuletyn_pto). Wszyscy autorzy muszą wyrazić zgodę na warunki publikacji, jednak ostateczna odpowiedzialność za artykuł spoczywa na autorze zgłaszającym.
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej ”. Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności, redakcja czasopisma wymaga oświadczenia autorów oraz podania informacji o źródłach finansowania.

3. Konflikt interesów. Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy są zobowiązani do ujawnienia (jeżeli takie istnieją) wszelkich powiązań, które mogą być interpretowane jako konflikt interesów. Autorzy powinni wskazać wszystkie źródła finansowania i zobowiązania, które mogą rodzić podejrzenie stronniczości prezentowanych wyników. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy. Po przyjęciu manuskryptu do druku Redakcja omówi z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom. Redakcja wymaga, by Recenzenci i członkowie Redakcji ujawnili w liście do Redaktora Naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące rodzić podejrzenie konfliktu interesów (np. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 24 miesięcy, pokrewieństwo, związki prawne, konflikty, relacje podległości zawodowej). Dodatkowo w przypadku artykułów omawiających leki lub sprzęt medyczny, recenzenci i członkowie Redakcji są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia o jakichkolwiek powiązaniach finansowych (o ile takie istnieją) z firmą produkującą leki/sprzęt medyczny będący przedmiotem publikacji.

4. Zgłoszony artykuł powinien być wolny od fałszerstw i plagiatów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://ori.hhs.gov/definition-misconduct.

5. Copyright. Wypełniając formularz zgłoszeniowy autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO) całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów - we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji - pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana. Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest PTO.

6. Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby PTO. Stosunki prawne łączące PTO i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

7. Prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt

Wszystkie prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt oraz kliniczne badanie eksperymentalne muszą być zaakceptowane przez lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście w sekcji Materiały i Metody. Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych Redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research). Informację o przestrzeganiu tych zasad należy zawrzeć w tekście manuskryptu. Autorzy powinni również zawrzeć tam informację, że osoby objęte badaniami w sposób świadomy wyraziły zgodę na uczestnictwo w tych badaniach.

8. Przygotowanie rycin i zdjęć. Żadne element przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna, jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do uzyskania od autorów oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin.

9. Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie do zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania video. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się w formie elektronicznej równocześnie z artykułem podstawowym, w którym powinny być do nich odwołania. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana.

Ograniczenie odpowiedzialności. Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w czasopiśmie „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY” były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w Czasopiśmie powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Proces recenzji i wybór prac do publikacji

Redakcja „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY” dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przeprowadzić proces oceny i publikacji zgłoszonych artykułów. Wszystkie artykuły wraz z rycinami, tabelami i plikami uzupełniającymi powinny być zgłoszone drogą elektroniczną na adres Redakcji: redakcja@coi.waw.pl. Przygotowując manuskrypt, Autorzy zobowiązani są stosować się do zasad opisanych w niniejszej instrukcji. Nadesłane prace ocenia się pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadesłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z podanymi zasadami Redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły są przekazywane do oceny niezależnych Recenzentów. Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do recenzji Redakcja przesyła do Autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego. Artykuły są recenzowane przez przynajmniej dwóch niezależnych Recenzentów, którzy na przygotowanie recenzji mają 3 tygodnie.  Autorzy mogą zaproponować nazwiska potencjalnych Recenzentów, jednak to Redakcja dokonuje ich wyboru. Wszystkie przesłane teksty są traktowane przez Redakcję i Recenzentów jako dokumenty poufne. Proces recenzji również jest poufny, a dane Recenzentów oraz Autorów nie są ujawniane. Recenzenci są proszeni o wyrażenie pisemnej opinii z propozycją przyjęcia do druku, przyjęcia z małymi lub dużymi poprawkami lub odrzucenia artykułu. Przyjęcie do druku lub odrzucenie pracy jest suwerenną decyzją Redaktora Naczelnego i odbywa się na podstawie opinii Recenzentów. Autorzy są informowani o przyjęciu tekstu do druku pocztą elektroniczną. Artykuły są poddawane opracowaniu redakcyjnemu i korekcie przed drukiem.

Przygotowanie pracy

Artykuł należy przygotować zgodnie z zasadami International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/).

Tekst powinien być napisany w prosty, zwięzły sposób, z uwzględnieniem zasad gramatyki i ortografii oraz w ramach limitów słów przewidzianych dla poszczególnych typów artykułów, przedstawionych poniżej. Artykuł powinien być napisany w standardowym edytorze tekstu (np. Microsoft Word) i zapisany w formacie pliku .doc/.docx, .rtf. Tekst nie powinien być w żadne sposób formatowany. Litery alfabetu greckiego oraz znaki specjalne mogą być wstawiane w tekście jednie jako symbole. Nie należy stosować podkreśleń, a przypisy powinny być używane tylko tam, gdzie są konieczne. W przypadku korzystania z przypisów, należy je ponumerować i zamieścić w stopce na odpowiedniej stronie. Wszystkie miary i wagi powinny być wyrażone w systemie metrycznym (SI). Należy przyłożyć szczególną wagę do rzetelnej analizy danych i testów statystycznych prezentowanych w artykule. Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Artykuły należy przygotować przestrzegając następujących limitów:

Typ artykułu

Liczba słów*

Liczba pozycji

piśmiennictwa

Liczba rycin i tabel**

Artykuły oryginalne

3000

30

8

Artykuły przeglądowe

6000

100

6

Opisy przypadków

1500

15

6

Krótkie doniesienia

1000

6

2

Varia

1000

6

2

Komentarze, recenzje, inne

500

5

1

Listy do redakcji

500

5

2

* Z wyłączeniem stron tytułowych, opisów rycin i bibliografii

**Łącznie z plikami uzupełniającymi

Artykuły powinny być zorganizowane w następujący sposób:

Artykuły oryginalne

Strona tytułowa (w języku polskim i angielskim), Streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Podziękowania, Oświadczenie o konflikcie interesów, Lista stosowanych skrótów, Piśmiennictwo, Podpisy pod rycinami, Tabele

Artykuły przeglądowe

Strona tytułowa (w języku polskim i angielskim), Streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), Wstęp, Tekst główny podzielony na podrozdziały, Podsumowanie i wnioski, Podziękowania, Oświadczenie o konflikcie interesów, Lista stosowanych skrótów, Piśmiennictwo, Podpisy pod rycinami, Tabele

Opisy przypadków

Strona tytułowa (w języku polskim i angielskim), Streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), Wstęp, Tekst główny podzielony na podrozdziały, Omówienie i ew. wnioski, Podziękowania, Oświadczenie o konflikcie interesów, Lista stosowanych skrótów, Piśmiennictwo, Podpisy pod rycinami, Tabele

Sekcje manuskryptu:

Strona tytułowa. Powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), imiona i nazwiska wszystkich Autorów, nazwy instytucji, z których pochodzi praca; imię i nazwisko, adres, numer telefonu, faksu i e-mail Autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

Streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie). Streszczenie nie powinno przekraczać 400 słów. Powinno być strukturyzowane i zawierać cztery akapity zatytułowane: wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 5-7 słów lub wyrażeń kluczowych zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Wstęp: powinien prezentować aktualny stan wiedzy na dany temat, sformułowanie celu badań - wyjaśnienie, na ile jest on oryginalny.

Materiały i metody: opis grupy badanej, użytych metod badawczych i analizy statystycznej. Procedury eksperymentalne powinny być opisane w sposób umożliwiający ich powtórzenie przez innych badaczy. Tam, gdzie to możliwe należy podać źródło materiałów.

Wyniki: należy przedstawić w logiczny i czytelny sposób, ułatwiający ich zrozumienie przez czytelników. Warto pamiętać, że prezentacja wyników w postaci wykresów jest bardziej czytelna niż tabele lub wyniki wymienione tylko w tekście.

Dyskusja: W dyskusji należy omówić uzyskane wyniki w kontekście wyników badań przedstawionych w literaturze światowej uwzględniając stopień, w jakim zostały osiągnięte założone cele badawcze, na ile wyniki są oryginalne, jakie są ewentualne ograniczenia metod badawczych opisanych w pracy, jakie są możliwe mechanizmy opisanego zjawiska, jakie może być znaczenie kliniczne stwierdzonych faktów. Nie należy powtarzać w dyskusji danych zaprezentowanych w części Wyniki.

Wnioski: powinny nawiązywać do celów pracy i być przedstawione szczególnie precyzyjnym językiem.

Podziękowania: Podziękowania powinny być w pierwszej kolejności skierowane do instytucji, które były źródłem wparcia w formie przekazania grantu, sprzętu lub leków prezentowanych w publikacji, a następnie do osób, które przyczyniły się do powstania pracy.

Oświadczenie o konflikcie interesów: Oświadczenie powinno zawierać pełną informację na temat możliwych konfliktów interesów (finansowych lub innych), które mogły mieć wpływ na prezentowane wyniki. W przeciwnym przypadku manuskrypt powinien być opatrzony formułą „Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów”.

Lista stosowanych skrótów: Autorzy powinni wskazać wszystkie niestandardowe skróty przy ich pierwszym pojawieniu się z treści artykułu oraz zamieści na końcu pełną listę stosowanych skrótów. Standardowe skróty wykorzystane w tekście nie muszą być umieszczone w liście skrótów.

Piśmiennictwo: Spis piśmiennictwa układany jest w kolejności cytowania źródeł w tekście. Autorzy muszą zadbać o poprawność danych bibliograficznych oraz upewnić się, że wszystkie pozycje piśmiennictwa mają swoje odnośniki w tekście. Publikacji starsze niż 10 lat powinny być cytowane tylko w wyjątkowych przypadkach.

Artykuł w czasopiśmie. Należy podać: nazwiska i inicjały imion autorów (bez kropek), (jeśli autorów jest nie więcej niż 3, należy wymienić wszystkich, jeśli więcej, należy podać 3 pierwszych z dopiskiem „i wsp.”), tytuł pracy, tytuł czasopisma (kursywą), skróty tytułów czasopism (bez kropek), powinny być zgodne z Index Medicus), rok, średnik, tom (cyframi arabskimi), dwukropek, numery stron początkowej i końcowej, kropka. Prosimy nie używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna”. W uzasadnionych wypadkach można je zastosować w odpowiednim miejscu w tekście.

Przykład: Eliasson M, Jansson J, Nilsson P i wsp. Increased levels of tissue plasminogen activator antigen in essential hypertension. A population-based study in Sweden. J Hypertens 1997; 15: 349–356.

Książki. Należy podać: nazwiska i inicjały imion autorów (bez kropek), tytuł (kursywą), wydawcę, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwisko autora rozdziału, inicjały imion (bez kropek), tytuł rozdziału, nazwisko autora (redaktora) książki, inicjały imion (bez kropek), tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, strony od-do.

Przykład (autor jest też redaktorem): Braunwald E. Heart diseases. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1992, s. 393–418.

Przykład (autor i redaktor są różnymi osobami): Rosen MR. Principles of cardiac electrophysiology. W: Kelley WN, (red.) Internal medicine. J.B. Philadelphia: Lippincott Company; 1992, s. 90–95.

Ryciny i zdjęcia Wszystkie ryciny i zdjęcia powinny zostać ponumerowane cyframi arabskimi, zatytułowane, a ich miejsce w tekście głównym - wyraźnie wskazanie. Ryciny należy przesłać w formie elektronicznej na końcu manuskrypty lub w oddzielnych plikach. Dopuszczalne formaty to: TIF w standardowej rozdzielczości (300 dpi dla zdjęć, 600 dpi dla rycin), JPG, EPS, CDR, AI wyskalowane do ostatecznych rozmiarów druku. Istnieje możliwość wykorzystania innych formatów, jednak nie należy korzystać formatu PDF, PPT lub PS, ponieważ nie nadają się one do dalszej obróbki graficznej. Czasopismo dopuszcza możliwość publikacji ilustracji kolorowych na koszt autorów.

Podpisy pod rycinami: powinny wyczerpująco, ale zwięźle opisywać informację zaprezentowaną na rycinach, nie powinny jednak powtarzać informacji przedstawionej w tekście. Tytuł ryciny powinien być zamieszczony w pierwszej linii opisu.

Tabele: należy przygotować w edytorze tekstu typu Word i ponumerować liczbami rzymskimi. Każda tabela powinna być nie większa niż na jedna stronę w orientacji pionowej. Informacje zaprezentowane w tabelach powinny uzupełniać, a nie powtarzać dane z tekstu. Każda tabela powinna być przesłana na osobnej stronie wraz z tytułem i krótkim opisem zamieszczonym nad tabelą. Wszystkie kolumny muszą być zatytułowane, a użyte skróty wyjaśnione w przypisach pod tabelą.

Nie należy zamieszczać rycin ani tabel w tekście. Wszystkie elementy graficzne należy umieszczać na końcu manuskryptu lub przesyłać w oddzielnych plikach (zgłoszonych jako pliki uzupełniające).

Pliki video. Dopuszcza się przesłanie nagrań video uzupełniających treść artykułu. Pliki video są publikowane na stronie www czasopisma bez dodatkowych kosztów.

Narrator nie musi być jednym ze współautorów artykułu. Plik video nie powinien być większy niż 30 MB. Nagrania powinny być dostarczone w wersji ostatecznej do publikacji, gdyż nie będzie ona poddawana edycji przez Redakcję ani Wydawcę. Wszystkie nagrania muszą zostać zaakceptowane przez Redaktora Naczelnego oraz Wydawcę.

Oświadczenie autorów

Lista kontrolna przygotowania do deponowania manuskryptu

W ramach procesu deponowania, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich pracy ze wszystkimi z poniższych elementów, a jeśli nie zastosują się do tych wytycznych, ich wnioski zostaną odesłane z powrotem.

  1. Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych).

  2. Wszyscy wymienieni współautorzy (o ile występują), po zapoznaniu się z jej treścią, zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację, a każdy z współautorów określił swój wkład w jej przygotowanie.

  3. Autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich.

  4. Autor (autorzy) zapoznał się (zapoznali się) z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie „Nowotwory” i zobowiązuje się (zobowiązują się) do jego przestrzegania.

  5. Autor (autorzy) upoważnia (upoważniają) Redakcję do redakcyjnego opracowania nadesłanego manuskryptu.

  6. W badaniach przestrzegano przepisów Deklaracji Helsińskiej i lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia badań na zwierzętach.

  7. Wszystkie źródła finansowania pracy zostały w niej wymienione.

  8. Wszelkie konflikty interesów zostały zadeklarowane przez autora (autorów).

  9. Autor (autorzy) deklaruje (deklarują), że zgłoszony manuskrypt spełnia wymogi anonimowej recenzji, to znaczy, że żaden element zawarty w tekście artykułu nie umożliwi recenzentom rozpoznanie autorów pracy.

Informacje o prawach autorskich

Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www, autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO) całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji — pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana. Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO).

Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawnictwa. Stosunki prawne łączące Wydawnictwo i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3. kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.:+48 58 320 94 94, e-mail: viamedica@viamedica.pl