open access

Vol 16, No 1 (2012)
Original paper
Published online: 2012-05-21
Get Citation

Zależność między czasem trwania cukrzycy typu 2 a nasileniem wybranych powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze

Małgorzata Poręba, Paweł Gać, Rafał Poręba, Małgorzata Sobieszczańska, Mateusz Tabin, Witold Pilecki
Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):9-18.

open access

Vol 16, No 1 (2012)
Prace oryginalne
Published online: 2012-05-21

Abstract


Wstęp
Celem obecnej pracy było określenie związku między czasem trwania cukrzycy typu 2 a występowaniem powikłań sercowo-naczyniowych: dysfunkcji rozkurczowej lewej komory (LVDD) i przerostu lewej komory (LVH) u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze.
Materiał i metody Badaniami objęto 63 osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze ze współistniejącą cukrzycą typu 2. Średnia wieku pacjentów włączonych do badania wynosiła 63,65 ± 12,04 roku. Średni czas trwania cukrzycy wynosił 9,76 ± 8,97 roku. Na podstawie kryterium mediany czasu trwania cukrzycy w badanej grupie wyodrębniono 2 podgrupy: I — osób chorujących na cukrzycę typu 2 krócej niż 7 lat (n = 32), II — osób chorujących na cukrzycę typu 2 dłużej niż 7 lat (n = 31). Wykonano badanie echokardiograficzne, oceniono funkcję rozkurczową lewej komory oraz geometrię lewej komory.
Wyniki W grupie I znamiennie rzadziej rozpoznawano LVH i LVDD niż w grupie II (LVH — I: 40,6%, II: 61,3%, p < 0,05; LVDD — I: 21,9%, II: 32,3%, p < 0,05). W całej badanej grupie występowały istotne statystycznie korelacje liniowe między czasem trwania cukrzycy a wybranymi parametrami echokardiograficznymi: LVMI (r = 0,37, p < 0,05), RWT (r = 0,39, p < 0,05) oraz E/E’ (r = 0,51, p < 0,05). Regresja logistyczna wykazała, że starszy wiek i dłuższy czas trwania cukrzycy stanowią niezależne czynniki ryzyka LVH, a wyższe BMI i dłuższy czas trwania cukrzycy niezależne czynniki ryzyka LVDD.
Wnioski U osób z nadciśnieniem tętniczym dłużej chorujących na cukrzycę typu 2 powikłania sercowo- –naczyniowe zdają się bardziej wyrażone i zdają się występować z większą częstością niż u osób z nadciśnieniem tętniczym krócej chorujących na cukrzycę typu 2. Czas trwania cukrzycy typu 2 stanowi niezależny czynnik ryzyka LVDD oraz LVH.

Abstract


Wstęp
Celem obecnej pracy było określenie związku między czasem trwania cukrzycy typu 2 a występowaniem powikłań sercowo-naczyniowych: dysfunkcji rozkurczowej lewej komory (LVDD) i przerostu lewej komory (LVH) u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze.
Materiał i metody Badaniami objęto 63 osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze ze współistniejącą cukrzycą typu 2. Średnia wieku pacjentów włączonych do badania wynosiła 63,65 ± 12,04 roku. Średni czas trwania cukrzycy wynosił 9,76 ± 8,97 roku. Na podstawie kryterium mediany czasu trwania cukrzycy w badanej grupie wyodrębniono 2 podgrupy: I — osób chorujących na cukrzycę typu 2 krócej niż 7 lat (n = 32), II — osób chorujących na cukrzycę typu 2 dłużej niż 7 lat (n = 31). Wykonano badanie echokardiograficzne, oceniono funkcję rozkurczową lewej komory oraz geometrię lewej komory.
Wyniki W grupie I znamiennie rzadziej rozpoznawano LVH i LVDD niż w grupie II (LVH — I: 40,6%, II: 61,3%, p < 0,05; LVDD — I: 21,9%, II: 32,3%, p < 0,05). W całej badanej grupie występowały istotne statystycznie korelacje liniowe między czasem trwania cukrzycy a wybranymi parametrami echokardiograficznymi: LVMI (r = 0,37, p < 0,05), RWT (r = 0,39, p < 0,05) oraz E/E’ (r = 0,51, p < 0,05). Regresja logistyczna wykazała, że starszy wiek i dłuższy czas trwania cukrzycy stanowią niezależne czynniki ryzyka LVH, a wyższe BMI i dłuższy czas trwania cukrzycy niezależne czynniki ryzyka LVDD.
Wnioski U osób z nadciśnieniem tętniczym dłużej chorujących na cukrzycę typu 2 powikłania sercowo- –naczyniowe zdają się bardziej wyrażone i zdają się występować z większą częstością niż u osób z nadciśnieniem tętniczym krócej chorujących na cukrzycę typu 2. Czas trwania cukrzycy typu 2 stanowi niezależny czynnik ryzyka LVDD oraz LVH.
Get Citation

Keywords

cukrzyca typu 2; czas trwania choroby; nadciśnienie tętnicze; dysfunkcja rozkurczowa lewej komory; przerost lewej komory

About this article
Title

Zależność między czasem trwania cukrzycy typu 2 a nasileniem wybranych powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 16, No 1 (2012)

Article type

Original paper

Pages

9-18

Published online

2012-05-21

Page views

743

Article views/downloads

685

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2012;16(1):9-18.

Keywords

cukrzyca typu 2
czas trwania choroby
nadciśnienie tętnicze
dysfunkcja rozkurczowa lewej komory
przerost lewej komory

Authors

Małgorzata Poręba
Paweł Gać
Rafał Poręba
Małgorzata Sobieszczańska
Mateusz Tabin
Witold Pilecki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl