Vol 86, Supp. VI (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-04-02
Get Citation

Test QuantiFERON-TB-GOLD In-Tube u chorych na sarkoidozę

Wojciech J. Piotrowski, Adam J. Białas, Łukasz Gwadera, Anna Kumor-Kisielewska, Marek Fijałkowski, Zofia Kurmanowska, Jerzy Marczak, Witold Górski, Wojciech Angowski, Paweł Górski, Sylwia Kwiatkowska
Vol 86, Supp. VI (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-04-02

Abstract

WSTĘP: Sarkoidoza i gruźlica to choroby o wielu wspólnych cechach. Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis jest „złotym standardem” w diagnostyce gruźlicy, chociaż fałszywie dodatnie wyniki nie należą do rzadkości. Celem pracy było określenie przydatności testu quantiferon (QFT) w wykrywaniu utajonej infekcji prątkiem gruźlicy w grupie chorych na sarkoidozę z negatywnym wywiadem gruźlicy i ujemnymi wynikami hodowli lub badania BACTEC oraz ocena wpływu aktywności sarkoidozy na wyniki testu QFT. Dodatkowo oceniano, czy negatywne wyniki QFT mogą być przydatne w interpretacji fałszywie dodatnich wyników hodowli. MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 37 chorych na sarkoidozę z ujemnymi wynikami hodowli oraz 6 chorych na sarkoidozę z dodatnimi wynikami hodowli, u których na podstawie danych klinicznych i radiologicznych wykluczono gruźlicę (wyniki fałszywie dodatnie). Grupę kontrolną stanowiły osoby dobrane pod względem wieku, które nigdy nie chorowały na gruźlicę (n = 37). Test QuantiFERON-TB GOLD In-Tube (QIAGEN, USA) został użyty zgodnie z instrukcją producenta. Trafność testu oceniono na podstawie wyników otrzymanych w grupie osób o niskim ryzyku zachorowania (n = 21) i chorych na aktywną gruźlicę (n = 23). WYNIKI: U chorych na sarkoidozę z ujemnymi wynikami posiewu częstość dodatnich wyników QFT była wyższa, choć różnica nie była istotna statystycznie (24,3% v. 13,5% w grupie kontrolnej, p = 0,37), a odsetek dodatnich wyników był podobny jak w populacji ogólnej. U żadnego chorego na sarkoidozę z dodatnimi wynikami hodowli nie stwierdzono dodatniego wyniku QFT. Częstość wyników dodatnich w grupie chorych na aktywną sarkoidozę nie różniła się od częstości w grupie z nieaktywną sarkoidozą. WNIOSKI: QFT może być przydatny w rozpoznawaniu utajonej gruźlicy u chorych na sarkoidozę. Autorzy wykazali również, że aktywność sarkoidozy nie wpływa na wyniki testu. Ponadto test QFT może dostarczać dodatkowych informacji w przypadku dodatniego wyniku posiewu, kiedy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wyniku fałszywie dodatniego. W każdym przypadku przed podjęciem decyzji terapeutycznych należy jednak ocenić dane kliniczne, radiologiczne i epidemiologiczne.

Abstract

WSTĘP: Sarkoidoza i gruźlica to choroby o wielu wspólnych cechach. Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis jest „złotym standardem” w diagnostyce gruźlicy, chociaż fałszywie dodatnie wyniki nie należą do rzadkości. Celem pracy było określenie przydatności testu quantiferon (QFT) w wykrywaniu utajonej infekcji prątkiem gruźlicy w grupie chorych na sarkoidozę z negatywnym wywiadem gruźlicy i ujemnymi wynikami hodowli lub badania BACTEC oraz ocena wpływu aktywności sarkoidozy na wyniki testu QFT. Dodatkowo oceniano, czy negatywne wyniki QFT mogą być przydatne w interpretacji fałszywie dodatnich wyników hodowli. MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 37 chorych na sarkoidozę z ujemnymi wynikami hodowli oraz 6 chorych na sarkoidozę z dodatnimi wynikami hodowli, u których na podstawie danych klinicznych i radiologicznych wykluczono gruźlicę (wyniki fałszywie dodatnie). Grupę kontrolną stanowiły osoby dobrane pod względem wieku, które nigdy nie chorowały na gruźlicę (n = 37). Test QuantiFERON-TB GOLD In-Tube (QIAGEN, USA) został użyty zgodnie z instrukcją producenta. Trafność testu oceniono na podstawie wyników otrzymanych w grupie osób o niskim ryzyku zachorowania (n = 21) i chorych na aktywną gruźlicę (n = 23). WYNIKI: U chorych na sarkoidozę z ujemnymi wynikami posiewu częstość dodatnich wyników QFT była wyższa, choć różnica nie była istotna statystycznie (24,3% v. 13,5% w grupie kontrolnej, p = 0,37), a odsetek dodatnich wyników był podobny jak w populacji ogólnej. U żadnego chorego na sarkoidozę z dodatnimi wynikami hodowli nie stwierdzono dodatniego wyniku QFT. Częstość wyników dodatnich w grupie chorych na aktywną sarkoidozę nie różniła się od częstości w grupie z nieaktywną sarkoidozą. WNIOSKI: QFT może być przydatny w rozpoznawaniu utajonej gruźlicy u chorych na sarkoidozę. Autorzy wykazali również, że aktywność sarkoidozy nie wpływa na wyniki testu. Ponadto test QFT może dostarczać dodatkowych informacji w przypadku dodatniego wyniku posiewu, kiedy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wyniku fałszywie dodatniego. W każdym przypadku przed podjęciem decyzji terapeutycznych należy jednak ocenić dane kliniczne, radiologiczne i epidemiologiczne.

Get Citation

Keywords

IGRA, test quantiferon, sarkoidoza, gruźlica

About this article
Title

Test QuantiFERON-TB-GOLD In-Tube u chorych na sarkoidozę

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VI (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

6

Keywords

IGRA
test quantiferon
sarkoidoza
gruźlica

Authors

Wojciech J. Piotrowski
Adam J. Białas
Łukasz Gwadera
Anna Kumor-Kisielewska
Marek Fijałkowski
Zofia Kurmanowska
Jerzy Marczak
Witold Górski
Wojciech Angowski
Paweł Górski
Sylwia Kwiatkowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl