open access

Vol 85, Supp. III (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2017-08-11
Get Citation

Akcja spirometrii w przestrzeni publicznej dla wczesnego wykrywania POC hP — szansa czy złudna nadzieja?

Piotr Korczyński, Katarzyna Górska, Piotr Jankowski, Jakub Kosiński, Agata Kudas, Katarzyna Sułek, Maria Jankowska, Kaja Jaśkiewicz, Rafał Krenke

open access

Vol 85, Supp. III (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2017-08-11

Abstract

WSTĘP: Niedoszacowanie liczby chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) jest istotnym problemem klinicznym i społecznym. Wydaje się, że pomocna w identyfikacji osób z podejrzeniem POChP mogłaby być akcja spirometryczna przeprowadzana w przestrzeni publicznej. Celem badania było (1) oszacowanie wśród palących odsetka osób, które zgodzą się na wykonanie spirometrii, (2) ocena możliwości wykonania poprawnie technicznie spirometrii w czasie kampanii w przestrzeniu publicznej, oraz (3) ocena zależności między nasileniem objawów ze strony układu oddechowego a gotowością do wykonania spirometrii.

MATERIAŁ I METODY: Studenci medycyny rekrutowali do badania przechodniów w wieku > 40 lat, z wywiadem > 10 paczkolat palenia tytoniu. Po podpisaniu zgody ochotnicy wypełniali kwestionariusz z podstawowymi danymi osobowymi oraz klinicznymi, a następnie wykonywano badanie spirometryczne. Osoby z obturacją lub granicznymi wartościami parametrów spirometrycznych zapraszano do wykonania badań czynnościowych w warunkach poradni pulmonologicznej

WYNIKI: Dziewięćset pięć osób spełniło kryteria włączenia do badania, spośród nich tylko 178 osób zgodziło się wypełnić kwestionariusz oraz wykonać spirometrię. U 22 osób stwierdzono obturację, u kolejnych 37 wysunięto podejrzenie obturacji dróg oddechowych. Z łącznie 59-osobowej grupy, tylko 15 pacjentów zgłosiło się na badanie kontrolne na oddziale szpitalnym w celu potwierdzenia wyników spirometrii wykonanej w przestrzeni publicznej. Na podstawie potwierdzonych wyników spirometrii szacuje się występowanie chorych ze świeżo rozpoznaną obturacją na 10,7%.

WNIOSKI: Kampania spirometryczna w przestrzeni publicznej nie wydaje się skutecznym sposobem badań przesiewowych w kierunku POChP. Pomimo obecności objawów ze strony układu oddechowego osoby palące niechętnie poddają się spirometrii. Niniejsze obserwacje mogą w przyszłości być pomocne w opracowaniu programów badań przesiewowych w poszukiwaniu chorych na POChP.

Abstract

WSTĘP: Niedoszacowanie liczby chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) jest istotnym problemem klinicznym i społecznym. Wydaje się, że pomocna w identyfikacji osób z podejrzeniem POChP mogłaby być akcja spirometryczna przeprowadzana w przestrzeni publicznej. Celem badania było (1) oszacowanie wśród palących odsetka osób, które zgodzą się na wykonanie spirometrii, (2) ocena możliwości wykonania poprawnie technicznie spirometrii w czasie kampanii w przestrzeniu publicznej, oraz (3) ocena zależności między nasileniem objawów ze strony układu oddechowego a gotowością do wykonania spirometrii.

MATERIAŁ I METODY: Studenci medycyny rekrutowali do badania przechodniów w wieku > 40 lat, z wywiadem > 10 paczkolat palenia tytoniu. Po podpisaniu zgody ochotnicy wypełniali kwestionariusz z podstawowymi danymi osobowymi oraz klinicznymi, a następnie wykonywano badanie spirometryczne. Osoby z obturacją lub granicznymi wartościami parametrów spirometrycznych zapraszano do wykonania badań czynnościowych w warunkach poradni pulmonologicznej

WYNIKI: Dziewięćset pięć osób spełniło kryteria włączenia do badania, spośród nich tylko 178 osób zgodziło się wypełnić kwestionariusz oraz wykonać spirometrię. U 22 osób stwierdzono obturację, u kolejnych 37 wysunięto podejrzenie obturacji dróg oddechowych. Z łącznie 59-osobowej grupy, tylko 15 pacjentów zgłosiło się na badanie kontrolne na oddziale szpitalnym w celu potwierdzenia wyników spirometrii wykonanej w przestrzeni publicznej. Na podstawie potwierdzonych wyników spirometrii szacuje się występowanie chorych ze świeżo rozpoznaną obturacją na 10,7%.

WNIOSKI: Kampania spirometryczna w przestrzeni publicznej nie wydaje się skutecznym sposobem badań przesiewowych w kierunku POChP. Pomimo obecności objawów ze strony układu oddechowego osoby palące niechętnie poddają się spirometrii. Niniejsze obserwacje mogą w przyszłości być pomocne w opracowaniu programów badań przesiewowych w poszukiwaniu chorych na POChP.

Get Citation

Keywords

obturacja, przewlekła obturacyjna choroba płuc, kampania spirometryczna w przestrzeni publicznej

About this article
Title

Akcja spirometrii w przestrzeni publicznej dla wczesnego wykrywania POC hP — szansa czy złudna nadzieja?

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. III (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

3

Keywords

obturacja
przewlekła obturacyjna choroba płuc
kampania spirometryczna w przestrzeni publicznej

Authors

Piotr Korczyński
Katarzyna Górska
Piotr Jankowski
Jakub Kosiński
Agata Kudas
Katarzyna Sułek
Maria Jankowska
Kaja Jaśkiewicz
Rafał Krenke

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl