open access

Vol 84, Supp. I (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-04-21
Accepted: 2016-04-21
Get Citation

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POC hP)

Beata Jankowska-Polańska, Maria Kasprzyk, Anna Chudiak, Izabella Uchmanowicz

open access

Vol 84, Supp. I (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-04-21
Accepted: 2016-04-21

Abstract

Wstęp: Jedną z najczęstszych, przewlekłych chorób układu oddechowego jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). W znacznym stopniu ogranicza funkcjonowanie chorego w aspekcie fizycznym, społecznym oraz emocjonalnym, obniżając równocześnie jego jakość życia. Celem pracy jest określenie wpływu akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 105 pacjentów (29 kobiet, 76 mężczyzn) chorych na POChP. Do badania wykorzystano analizę dokumentacji medycznej, kwestionariusz akceptacji choroby (AIS) oraz kwestionariusz oceny jakości życia (WHOQOL-Bref).

Wyniki: U pacjentów z POChP wykazano istotny wpływ akceptacji choroby na jakość życia. We wszystkich dziedzinach jakość życia silnie koreluje z poziomem akceptacji choroby: domena somatyczna (I — 23,4 ± 13,7; II — 47,9 ± 11,2; III — 68,9 ± 12,8), psychologiczna (I — 40,4 ± 9,2; II — 63,9 ± 9,7; III — 74,9 ± 10,1), socjalna (I — 48,4 ± 12,5; II — 69,6 ± 12,7; III — 74,9 ± 10,1), środowiskowa (I — 45,4 ± 10,7; II —62,3 ± 11,6; III — 71,5 ± 10,0) (p < 0,001).

Wnioski: Istnieje korelacja między stopniem akceptacji choroby a jakością życia pacjentów z POChP. Na poziom akceptacji choroby istotnie wpływają: starszy wiek, wyższe wykształcenie, dłuższy czas trwania choroby, liczba hospitalizacji, stadium choroby, występowanie duszności, ograniczenia w codziennych czynnościach, leczenie farmakologiczne, poziom wiedzy oraz stosowane zachowania zdrowotne.

Abstract

Wstęp: Jedną z najczęstszych, przewlekłych chorób układu oddechowego jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). W znacznym stopniu ogranicza funkcjonowanie chorego w aspekcie fizycznym, społecznym oraz emocjonalnym, obniżając równocześnie jego jakość życia. Celem pracy jest określenie wpływu akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 105 pacjentów (29 kobiet, 76 mężczyzn) chorych na POChP. Do badania wykorzystano analizę dokumentacji medycznej, kwestionariusz akceptacji choroby (AIS) oraz kwestionariusz oceny jakości życia (WHOQOL-Bref).

Wyniki: U pacjentów z POChP wykazano istotny wpływ akceptacji choroby na jakość życia. We wszystkich dziedzinach jakość życia silnie koreluje z poziomem akceptacji choroby: domena somatyczna (I — 23,4 ± 13,7; II — 47,9 ± 11,2; III — 68,9 ± 12,8), psychologiczna (I — 40,4 ± 9,2; II — 63,9 ± 9,7; III — 74,9 ± 10,1), socjalna (I — 48,4 ± 12,5; II — 69,6 ± 12,7; III — 74,9 ± 10,1), środowiskowa (I — 45,4 ± 10,7; II —62,3 ± 11,6; III — 71,5 ± 10,0) (p < 0,001).

Wnioski: Istnieje korelacja między stopniem akceptacji choroby a jakością życia pacjentów z POChP. Na poziom akceptacji choroby istotnie wpływają: starszy wiek, wyższe wykształcenie, dłuższy czas trwania choroby, liczba hospitalizacji, stadium choroby, występowanie duszności, ograniczenia w codziennych czynnościach, leczenie farmakologiczne, poziom wiedzy oraz stosowane zachowania zdrowotne.

Get Citation

Keywords

przewlekła obturacyjna choroba płuc, jakość życia, poziom akceptacji choroby

About this article
Title

Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POC hP)

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. I (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

3

Keywords

przewlekła obturacyjna choroba płuc
jakość życia
poziom akceptacji choroby

Authors

Beata Jankowska-Polańska
Maria Kasprzyk
Anna Chudiak
Izabella Uchmanowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl