open access

Vol 77, No 5 (2009)
Other materials agreed with the Editors
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2009-08-12
Get Citation

Development of respiratory function investigation in Poland - historical review

Janusz Kowalski, Leszek Radwan
Pneumonol Alergol Pol 2009;77(5):487-493.

open access

Vol 77, No 5 (2009)
CRONICLE
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2009-08-12

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Development of respiratory function investigation in Poland - historical review

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 77, No 5 (2009)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

487-493

Published online

2009-08-12

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2009;77(5):487-493.

Authors

Janusz Kowalski
Leszek Radwan

References (50)
 1. Hutchinson J. On the capacity of the lungs and on the respiratory movements with the view of establishing a precise and easy method of detecting disease by the spirometer. Lancet. 1846; 1: 630–632.
 2. Koziorowski A. Współczesne metody badań czynnościowych narządu oddychania. Postępy Ftyzjatrii i Pneumonologii. 1956; 1: 93–117.
 3. Marek K. Badanie spirometryczne pojemności płuc. Doniesienie I. Wyniki oznaczania powietrza zalegającego u osób zdrowych metodą obiegu zamkniętego przy użyciu wodoru. Pol Tyg Lek. 1958; 13: 1809.
 4. Marek K. Badanie spirometryczne pojemności płuc. Doniesienie II. Możliwości rozpoznawania wczesnej rozedmy za pomocą pomiaru powietrza zalegającego. Pol Tyg Lek. 1958; 13: 1905.
 5. Nikodemowicz E, Piotrkowska B. Normy spirograficzne w Polsce. Gruźlica. 1968; 33: 1219.
 6. Rudnik J, Hałuszka J, Gutkowski P. Przydatność niektórych badań czynnościowych układu oddechowego w ocenie przewlekłego zapalenia oskrzeli u dzieci. Ped Pol. 1973; 47: 544.
 7. Radwan L. Kazimierczak A. Stan czynnościowy drobnych dróg oddechowych chorych na astmę oskrzelową w okresie poprawy. Pneum Pol. 1977; 45: 9–14.
 8. Boros P. Metody badań czynnościowych układu oddechowego. In: Kowalski J, Koziorowski A, Radwan L. ed. Ocena czynności płuc w chorobach układu oddechowego. Wydawnictwo Borgis, Warszawa 2004.
 9. Tiffeneau R, Pinelli A. Air circulant et air captif. Paris Med. 1947; 37: 624–628.
 10. Tiffeneau R, Drutel P. Capacite vitale utilisable a l’effort. Paris Med. 1949; 39: 543.
 11. Droszcz W, Droszcz L. Polski prototyp aparatu Wright’a. Gruźlica. 1963; 31: 883–888.
 12. Christie R. Lung volume and its subdivisions. I Methods of measurements. J Clin Invest. 1932; 11: 1099.
 13. Pudelski J. Oznaczanie objętości zalegającej metodą bronchospirometryczną. Ocena metody własnej. Gruźlica. 1960; 22: 29.
 14. Kowalski J, Koziorowski A. Odsetkowy stosunek objętości zalegającej do całkowitej pojemności płuc (wskaźnik RV/TLC × 100) w przewlekłych chorobach narządu oddychania. Gruźlica. 1964; 32: 507–518.
 15. Hałuszka J, Gutkowski P, Żebrak J. Pletyzmograficzna ocena czynności płuc u dzieci z mukowiscydozą. Ped Pol. 1973; 48: 557–559.
 16. Kowalski J. Czynnościowa diagnostyka rozedmy płuc. Pneum Pol. 1981; 49: 161.
 17. Quanjer PH, Tammeling GJ, Cotes JE, et al. Lung volumes and forced ventilatory flows. Eur Respir J. 1993; 6 Suppl 16: 5–40.
 18. Skoczylas A, Śliwiński P. Pletyzmografia optoelektryczna — nowa technika pomiaru zmian objętości klatki piersiowej. Pneumonol Alergol Pol. 2007; 75: 81–87.
 19. Grębska E. Zaburzenia czynnościowe układu oddechowego u osób palących papierosy. Neum Pol. 1978; 46: 697.
 20. Gutkowski P. Reaktywność oskrzeli u niemowląt i u dzieci w pierwszych latach życia chorujących na zapalenie oskrzeli. Praca habilitacyjna, Warszawa 1986.
 21. Tomalak W, Mazurek H, Ciołek G, et al. Technika oscylacji wymuszonych w badaniu układu oddechowego. III. Podatność i opór systemu oddechowego u dzieci ze zwłóknieniem płuc. Pneumonol Alergol Pol. 1995; 63: 690–694.
 22. Mazurek H. Technika oscylacji wymuszonych. Część druga: Interpretacja wyników badania. In: Kowalski J, Koziorowski A, Radwan L. ed. Ocena czynności płuc w chorobach układu oddechowego. Wydawnictwo Borgis, Warszawa 2004: 344–353.
 23. Barliński J, Droszcz W, Kowalski J. Badania czynnościowe układu oddechowego u chorych na astmę oskrzelową w okresie klinicznie bezobjawowym. Pneum Pol. 1985; 53: 407–416.
 24. Kowalski J, Möllmann H, Höltmann B, et al. Ciśnienie cząstkowe tlenu w arterializowanej krwi kapilarnej skóry w przebiegu alergicznego skurczu oskrzeli. PTL. 1988; 43: 659–663.
 25. Kowalski J. Rozbieżności oceny pomiarów drożności dróg oddechowych i wymiany gazowej płuc u chorych na astmę oskrzelową. Pneumonol Info. 2005; 2: 26–28.
 26. Koziorowski A, Zaręba H. Prosta metoda badania podatności płuc. Gruźlica. 1962; 30: 61.
 27. Kowalski J, Żółtowski M, Koziorowski A. Jednoczesny zapis zmian objętości płuca i ciśnienia przełykowego za pomocą zestawu własnej konstrukcji. Gruźlica. 1972; 40: 1093.
 28. Randowa D. Zaburzenia dyfuzji w przewlekłych chorobach narządu oddychania. Gruźlica. 1963; 31: 576.
 29. Cotes JE, Chinn DJ, Miller MR. Lung Function. Wyd. 6. Blackwell Publishing House. 2006: 234–244.
 30. Koziorowski A. Radwan L. Badania nad dokładnością i zastosowaniem metody Astrupa dla oceny stanu równowagi kwasowo-zasadowej krwi. Gruźlica. 1962; 30: 295.
 31. Radwan L. Maszczyk Z. Spoczynkowe i wysiłkowe zmiany gazów krwi tętniczej u chorych z samoistnym śródmiąższowym zwłóknieniem płuc. Gruźlica Chor Płuc. 1969; 37: 53.
 32. Maszczyk Z. Wpływ zaburzeń czynnościowych układu oddychania i krążenia płucnego na wydolność wysiłkową chorych z przewlekłymi schorzeniami płuc. Praca habilitacyjna. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 1977.
 33. Radwan L, Zieliński J. Próba kontrolowanej tlenoterapii za pomocą 28% Ventimask u chorych z ciężką niewydolnością oddychania. Gruźlica. 1971; 39: 1013.
 34. Radwan L. Rapid infrared CO 2 analysis of expired air as a test of disturbed ventilation-perfusion relationships in the lung. Bull Physio-Path Resp. 1966; 2: 697.
 35. Koziorowski A. Radwan L. Zastosowanie kapnografu do oznaczania ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w mieszanej krwi żylnej oraz we krwi tętniczej metodą wielokrotnego oddychania. Pol Arch Med Wewn. 1962; 32: 1543.
 36. Koziorowski A, Radwan L. Gradient ciśnień parcjalnych CO 2 pomiędzy krwią tętniczą a końcową próbką powietrza wydechowego w przewlekłych chorobach płuc. Pol Arch Med Wewn. 1965; 35: 483.
 37. Vertun B. Ocena metody badania równomierności wentylacji za pomocą śledzenia wypłukiwania azotu z płuc. PTL. 1970; 25: 375–377.
 38. Müller J. Zastosowanie krzywych pojedynczego wydechu dla oceny zaburzeń dystrybucji u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ze szczególnym uwzględnieniem rozedmy. Praca habilitacyjna, Warszawa 1981.
 39. Koziorowski A. Badanie regulacji oddychania u ludzi. Praca habilitacyjna. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 1978.
 40. Koziorowski A. Badanie regulacji oddychania u ludzi. Część I–III. Pneum Pol. 1979; 47: 679–707.
 41. Radwan L, Maszczyk Z, Koziorowski A, et al. Control of breathing in obstructive sleep apnoea and in patients with the overlap syndrome. Eur Respir J. 1995; 8(4): 542–545.
 42. Koziorowski A, Radwan L, Maszczyk Z, et al. Nowy skomputeryzowany system pomiarowy do klinicznych badań regulacji oddychania. Pneumonol Alergol Pol. 1995; 63: 645.
 43. Radwan L, Maszczyk Z, Koziej M, et al. Respiratory responses to chemical stimulation in patients with obstructive sleep apnoea. Monaldi Arch Chest Dis. 2000; 55(2): 96–100.
 44. Franczuk M. Chemiczna regulacja oddychania u chorych na astmę oskrzelową — ocena odpowiedzi oddechowych na hipekapnię i hipoksemię. Praca doktorska. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2001.
 45. Franczuk M, Radwan L, Pływaczewski R, et al. Odpowiedzi oddechowe na stymulację CO 2 u chorych na obturacyjny bezdech senny z przewlekłą hiperkapnią. Pneumonol Alergol Pol. 2006; 74: 383–390.
 46. Radwan L, Koziorowski A, Otto T, et al. Wpływ tymektomii na czynność płuc u chorych z uogólnioną miastenią. Pneum Pol. 1986; 54: 356.
 47. Radwan L, Strugalska M, Koziorowski A. Changes in respiratory muscle function after neostigmine injection in patients with myasthenia gravis. Eur Respir J. 1988; 1(2): 119–121.
 48. Walczak J, Izdebska-Mąkosa Z. Ocena mięśni oddechowych u osób zdrowych. Pneumonol Alergol Pol. 1992; 60: 66.
 49. Walczak J, Czernicka-Cierpisz E, Kowalski J, et al. Komputerowy pomiar siły i czasu relaksacji przepony u osób zdrowych. Pneumonol Alergol Pol. 1995; 63: 75.
 50. Śliwiński P, Yan S, Gautier A, et al. Wpływ zmęczenia mięśni oddechowych na ich czynność podczas wysiłku. Pneumonol Alergol Pol. 1996; 64: 590–603.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl